Hình ảnh Sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền Xóa